Omsorg + Teisenveien

Omsorgsboliger i Teisenveien 5, Oslo
For Frelsesarmeens eiendommer AS
Detaljregulering og skisseprosjekt ca. 11000 kvm BRA
Regulering lagt ut til offentlig ettersyn oktober 2017


Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester utlyste i 2014 konkurranse med forhandling for anskaffelse av kontrakter til nye Omsorg+ boliger. Frelsesarmeens Eiendommer AS fikk tildelt oppdrag for Bydel Alna med et nytt omsorgsbygg på deres eiendom i Teisenveien 5, hvor Dyrø og Moen AS har stått for utarbeidelse av skisseprosjekt og ny reguleringsplan. Reguleringsprosessen viste seg å bli omfattende og tidvis utfordrende, der problemstillinger knyttet til byggehøyder, bevaringshensyn (Østre Aker middelskole), støy og utearealer har stått sentralt.
Videre prosjektering dreier seg nå om detaljering og utforming av det nye omsorgsbygget samt transformasjon av gamle Teisen skole til ny barnehage. Det planlagte Omsorgsbygget vil romme ca. 85 omsorgsboliger med tilliggende servicefunksjoner, mens barnehagen vil romme inntil 180 barn fordelt på 10 avdelinger.
Omsorg+ er et tilbud for eldre over 67 år som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene tilknyttet Omsorg + vil være bemannet hele døgnet, der det gis mulighet for aktivitet, sosialt fellesskap og tilbud om middag m.m. Omsorgsboligene vil med sin lokalisering få umiddelbar nærhet til Teisenparken, der parken med sitt grøntareal på om lag 14 mål, vil kunne fungere som lokal møteplass og således sikre omsorgsboligene naturlig kontakt med- og forankring til lokalmiljøet.