Skogveien-studentboliger-1

Skogveien Studentboliger

Studentboliger i Skogveien
For Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)
Detaljregulering og forprosjekt
Planlagt oppstart høsten 2018

I forbindelse med at Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen ved NMBU snart flytter til Campus Ås, er det behov for etablering av et større antall nye studentboliger. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er studentenes velferdsorganisasjon, på oppdrag for dem er vi engasjert i arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for et større antall nye studentboliger i Skogveien, samt stå for prosjekteringen av disse. Det aktuelle planområdet ligger sentralt til, nord i Skogveien, med gangavstand til NMBUs campusområde, Studentsamfunnet, sentrum og Ås stasjon, samt rekreasjonsområder i Åsmåsan. Området utgjør allerede i dag en del av boligtilbudet som Studentsamskipnaden i Ås tilbyr studentene ved NMBU.

Planforslaget som er fremmet legger til rette for en netto tilførsel av 750-800 hybelenheter innenfor planområdet. Ny bebyggelse, med et tilliggende adkomsttorg er foreslått å omkranse det eksisterende og grønne sentralområdet. Fra det interne og skjermede adkomsttorget/ gatetunet vil boligene ha sine innganger, i tillegg vil gatetunet romme sosiale funksjoner som sitteplasser, møteplasser, sykkelparkering og integrert overvannshåndtering med visuelle kvaliteter.

Studentboligene planlegges reist i massivtre, et miljøvennlig og bærekraftig konstruksjonsmateriale som følger opp NMBUs intensjoner om et «grønt universitetsmiljø. Overordnet vil det fokuseres på en helhetlig arkitektonisk utforming der studentbyens identitet og planmessige visjon underbygges.