Omsorg + Teisenveien

Omsorgsboliger i Teisenveien 5, Oslo

For Frelsesarmeens eiendommer AS

Detaljregulering og skisseprosjekt ca. 11000 kvm BRA

Regulering lagt ut til offentlig ettersyn oktober 2017

Teisenveien 5_I1Teisenveien 5_I3

Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester utlyste i 2014 konkurranse med forhandling for anskaffelse av kontrakter til nye Omsorg+ boliger. Frelsesarmeens eiendommer AS fikk tildelt oppdrag for bydel Alna med et nytt omsorgsbygg på deres eiendom i Teisenveien 5, hvor Dyrø og Moen AS har stått for skisseprosjekt, og påfølgende reguleringssak.

Omsorg +  er et tilbud for eldre over 67 år som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene tilknyttet Omsorg + vil være bemannet hele døgnet, der det gis mulighet for aktivitet, sosialt fellesskap og tilbud om middag m.m.

Planområdet er i dag detaljregulert gjennom tre eldre reguleringsplaner. Behovet for økt utnyttelsesgrad og høyder, formålsendringer, samt at de gjeldene planene er av eldre dato, utløser krav om ny regulering. Prosjektet har vært i gjennom en lengre reguleringsprosess med mange innspill fra byantikvaren og PBE, hvor byggehøyder og forhold til nærliggende bevaringsverdige Østre Aker middelskole, samt disponering av utearealer har vært i fokus.